Skoč na obsah Skoč na menu

EURO PUMPS TECH

Изделия
Изделия SUMY
Резервуары

Nádrže a kolóny

Nádrže oceľové zvárané

Úvod

Katalóg obsahuje údaje: názov, miesto použitia  oceľových zváraných zariadení, typ, základné rozmery,  nákres so všeobecnými  rozmermi, spojovacie a montážne rozmery.
Zariadenia uvedené v katalógu nie sú určené pre:

 • použitie  ako podzemné nádrže;
 • pre prepravu  pracovného média (pre použitie na mobilných zariadeniach);
 • obloženie, lepenie a nános rôznych náterov- povlakov, s výnimkou farby.

Všetky zariadenia vyhovujú svojimi rozmermi pre použitie v železničnej doprave  v krajinách  SNG (Spoločenstvo nezávislých štátov) a boli schválené ministerstvom dopravy RF.

 

Všeobecné informácie

Technické požiadavky na materiály, výrobu, prebierku a metódy skúšok a konzerváciu zariadení sú podľa normy OST 26-291 a GOST2630.
Zariadenia, ktoré sú uvedené v katalógu sa vyrábajú bez tepelného opracovania a aj s tepelným opracovaním.
Konštrukčné zmeny zariadení (umiestnenie nátrubkov, priechodov ai.) sú prípustné v prípade uvedenia zmien v dotazníku.
Zmeny na zariadení v konkrétnych podmienkach prevádzky (teplota, korózia i.) a zmena tesniaceho materiálu, armatúry, prístrojov MaR a i. sú stanovené podľa projektovej dokumentácie, ktorá používa zariadenia v svojich prácach.

Pri stanovení možnosti použitia zariadení treba zohľadniť nasledujúce:

 • Zariadenia je možné prevádzkovať v pracovnom médiu s max. prípustnou hustotou, váha zariadenia v pracovnom režime je podľa prípustnej hodnôt, ktoré sú uvedené v príslušných tabuľkách v katalógu;
 • Hodnoty prípustného tlaku na horizontálne zariadenia zvonku sú stanovené pri výpočtovej hustote pracovného média 1600 kg/m. V prípade rozdielu hustoty od určených hodnôt tlaku upresnenie realizuje projektová organizácia, ktorá používa zariadenia vo svojich projektoch;
 • Zariadenie uvedené v katalógu, s výnimkou  vertikálnych zariadení s horným plochým dnom, môžu pracovať s akoukoľvek pracovným médiom, vertikálne zariadenia s plochým dnom môžu  byť prevádzkované s médiami (látkami) s označením NG, TG, GV, GŽ (GOST 12.1.004) a 3., 4. triedy bezpečnosti (podľa GOST 12.1.007);
 • Možnosť použitia zariadenia v miestach so seizmicitou 7 a viac bodov musí   byť potvrdená projektovou organizáciou, ktorá používa  zariadenia vo svojich projektoch,  alebo musí byť uvedené, že takýto výpočet nie je potrebný. Výpočet seizmickej aktivity by mal byť vykonaný na základe špecifických podmienok prevádzkovania zariadenia. V tomto prípade sa výpočty na seizmicitu určujú podľa GOST 24756 alebo SNiP II-7-81. Ak výsledky výpočtu dovoľujú prevádzkovanie zariadenia v oblastiach so  seizmicitou 7 a viac bodov, alebo je odôvodnené,  že takýto výpočet nie je potrebný,   v stĺpci 12 dotazníka by malo byť uvedené: "Možnosť prevádzky je potvrdená“ ;
 • Zariadenia s kužeľovitými prírubovým dnom môžu byť použité v technicky odôvodnených prípadoch (v ostatných prípadoch sa používajú zariadenia eliptickým dnom).

Použitie zariadení v prevádzkových podmienkach, ktoré sa líšia od výpočtov a povolení odsúhlasuje projektová organizácia, ktorá používa zariadenia vo svojich projektoch podľa zdrojov uvedených v katalógu. V tomto prípade sa do príslušných polí dotazníka (tam, kde sú veličiny prekročené) uvádza: „Možnosť prevádzky je potvrdená.“

  

 

Vertikálne oceľové zariadenia s miešacími zariadeniami

Vertikálne  zariadenia s miešacími vlastnosťami pre realizáciu rôznych technologických procesov v kvapalných jednofázových a viacfázových médiách, s dynamickou viskozitou  50 Pz (5 Pa s), s hustotou 2000 kg/m.
Pracovné prostredie v telese zariadenia – je neutrálne,  agresívne, protipožiarne alebo toxická kvapalina, emulzia, kvapalný plyn alebo suspenzia, ktorá je koncentrovaná max. 30 %.
V košieľke a v cievke  je voda z potrubia alebo  recyklovaná voda, zmes, kondenzát, nasýtená para alebo teplonosné médium s teplotou od -30 ° C do + 250 ° C a vyššie.
Výber zariadenia sa vykoná na základe výpočtu technologického procesu homogenizácie, suspendovania, emulgácie, tepelnej výmeny a i. podľa riadiacej dokumentácie RD 26-01-90-85 alebo na
základe experimentálnych  modelových skúšok procesu a analýzy celkového prechodu z modelového zariadenia na reálne zariadenie.
Typy, základné parametre a rozmery zariadení sú podľa GOST 20680. Výkon motora a frekvencia otáčok miešadla sú uvedené v tabuľke. 2.8. Technické požiadavky na materiály, výrobu a prebierku, medódy skúšok a konzervácie zariadení sú podľa  OST 01.26.1244, GOST 52630 a technických požiadaviek výrobného závodu, ktoré boli schválené.
Klimatické  prevedenie zariadení -  U2 podľa  GOST 15150, práce pri teplotách min.  mínus 30 ° C.
Ak teplota  prostredia klesne pod 0 ° C je nevyhnutné vytvoriť priestor pre opatrenia, ktoré vylúčia možnosť zamrznutia chladiacej kvapaliny v tesnení hriadeľa.
Na základe požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v ponukovom listu, môžu byť dodané zariadenia klimatického prevedenia T2 podľa GOST 15150.

Zariadenia sa môžu montovať  v miestach so seizmicitou max. 8 stupňov škály Richtera v prípade, že zariadenie je uchytené na základovú dosku.
Oceľ, ktorá sa používa pri výrobe telies je uvedená v tab. 2.2.
Na základe rozhodnutia výrobného závodu môže byť značka ocele nahradená podľa tabuľky 2.2 za predpokladu, že táto zámena nie je v rozpore s platnou technickou dokumentáciou a normami.
Miešadlo, hriadele a ďalšie  ND, ktoré prichádzajú do styku s pracovnou  kvapalinou sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá má vlastnosti ako oceľ z ktorej sa vyrába teleso zariadenia.
Hladké zvárané košieľky sú vyrobené z uhlíkovej ocele. Kvalita ocele  sa vyberá  podľa tab. 2.2 a požiadaviek OST26-291 a GOST 52630.

 

Nádrže pre skladovanie ropy, výrobkov z ropy a vody

Oceľové vertikálne  nádrže  (RVS). Kryt nádrže má kónický tvar, je to privarená valcová nádoba zo štítov so stanoveným vnútorným priemerom a  výškou.  Nádrž obsahuje   schodisko, bočné steny, ktoré sú typické pre tento rozmer/veľkosť  nádrže.  Nádrže sú vytvorené  podľa nádrže umiestnenej na kryte/ streche.
Nádrže sú určené pre skladovanie ropy a výrobkov z ropy s hustotou 1 t/m a vody.
Nádrž je nainštalovaná plochým dnom na betónový základ v mieste prevádzkovania.
Kryt nádrže má kónický tvar a je zo štítov. Nádrž obsahuje schodisko, ktoré je určené pre obsluhu zariadenia nádrže а ktoré je umiestnené na kryte. Súčasne plní funkciu rámu pre dopravu nádrže do miesta montáže.
Základným materiálom nádrže je nízko legovaná oceľ a uhlíková oceľ.

 

Vzduchové kolektory – zásobníky pre stacionárne kompresory

Vzduchové kolektory s nominálnym objemom:
0,5; 1,0; 1,6; 2,0; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50 m3 a pracovným tlakom: 0,8; 1,0; 1,4MPa  (8, 10, 14 kgs/sm2 ), sú určené pre zníženie kolísavosti tlaku vo vzduchových potrubiach a pre vytvorenie rezervy vzduchu  počas práce vzduchových stacionárnych kompresorov všeobecného určenia a rotačných vzduchových kolektorov s výtlačným tlakom do 1,4 MPa  (14 kgs/cm2).
Zásobníky vzduchu môžu byť použité ako prijímače a skladovacie nádoby pre dusík, argón a iné inertné plyny.
Vzduchové kolektory sú určené pre použitie v oblastiach so  seizmickou aktivitou min. 7 bodov na škále, ktorá obsahuje 12 bodov.
Predpokladá sa pri výmene oporných stĺpikov za cylindrické stĺpiky, prevádzka vzduchových kolektorov s výškou max. 10 m v  oblastiach so seizmickou aktivitou  10 m - podlieha schváleniu výpočtu na pevnosť seizmických účinkov.

Klimatické prevedenie vzduchových kolektorov:

 1. Pri dodaní do oblastí s miernym a chladným podnebím - UHL1 podľa GOST 15150.
 2. Pri dodávke do oblastí s tropickou klímou - T1 v súlade s GOST 15150.

Zásobníky vzduchu môže byť použité v režime záťaže s nízkym cyklom - periodickej vzostup a zníženie tlaku.  Režim záťaže s nízkym cyklom je nutné uviesť do  objednávky vzduchového kolektora.

 

Filtre kvapalné sieťkované pre potrubia

Filtre kvapalné sieťkované sa používajú pre potrubia pri menovitom tlaku  1,6 и 4,0 MPa pri teplote prechádzajúcej kvapaliny od mínus 60 °С  do  300°С.
Tieto filtre sú určené pre zabezpečenie čerpadiel a iného zariadenia v technologických zariadeniach ropného, chemického a plynárenského priemyslu počas prevádzky ktorých je veľkost tvrdých častíc mechanických prímesí v kvapaline max. 200 mkm.
Trieda bezpečnosti transportovanej kvapaliny je  – 1, 2, 3 a 4 podľa GOST12.1.007-76.
Konštrukcia, parametry a rozmery filtrov zodpovedajú ATK 24.218.04-90, ГСТУ 3-17-207-2000.
Vyrábajú sa 2 konštrukčné prevedenia filtrov podľa  spojov s potrubím: prevedenie 1 – na prírubách, prevedenie 2 – pomocou zvarov.

Separátory na ropu a zemný plyn

Separátory na ropu a zemný plyn (NGS) sú určené na odplynenie nepenovej ropy a očistenia plynu na vstupných, priebežných a konečných stupňoch priemyselných zariadení, na zber a prípravu produkcie z ropných nálezísk pre prevádzku v podmienkach miernej a mierne chladnej klímy s teplotou vzduch počas prevádzky:

 • pre miernu klímu – od plus 40 °С do mínus  40 °С;
 • pre mierne chladnú klímu  - od plus 40 °С  do mínus  60 °С.

Separátory na ropu a zmený plyn NGS sa prevádzkujú v oblastiach so seizmicitou do 6 stupňov vrátane.

 

Separátory multicyklónové

Sú určené pre čistenie prírodných a iných plynov od skondenzovanej kvapaliny a mechanických prímesí v zariadeniach pre prípravu plynu na kompresorových staniciach a v podzemných zásobníkoch plynu. Separátory sú vyrábané podľa OST26 291-94 a GOST R 52630-2006.
Účinnosť čistenia plynu od skondenzovanej kvapaliny a mechanických prímesí s veľkosťou častíc = 40 mikrometrov, minimálne 99,5%.
Menovitý tlak v zariadení je do 16 MPa.


© 2016 EURO PUMPS TECH, s.r.o., Все права сохранены. | веб-дизайн